Vliv masáží na lidské tělo

Účinek masáže je závislý na druhu masérských hmatů. Ty mají své charakteristické zvláštnosti, které jim umožňují různým způsobem ovlivňovat organismus. Důležitá je technika provádění masáží, ta může být dráždivá, nebo uklidňující. Mezi místními reakcemi a celkovým účinkem je velmi úzká souvislost. Působení masáže je komplexní. Vlivy masáží dělíme na reflexní, biochemický, mechanický. Dále jej lze dělit podle míst vlivu – kůže, podkoží, svaly, krevní a mízní systém a nervový systém.  (Jirka, 1990).

Reflexní účinek

Masáží je možné vyvolat povrchové i hloubkové reflexy. „Při masáži dochází k dráždění nejrůznějších receptorů umístěných v kůži, podkoží a při hluboké masáži i ve šlachách, kloubech a svalech“ (Jirka, 1990).

 Všeobecně se rozdělují na exteroreceptory (vnější receptory) a interoreceptory (vnitřní receptory). Z hlediska působení masáže jsou důležité především exteroreceptory a proprioreceptory (druh interoreceptorů), které zaznamenávají dráždění ve svalech a kloubech. Z těchto receptorů se přenáší do mozku neustále velké množství informací, které podle kvality a intenzity vyvolávají rozdílné reakce nejen v  CNS, ale také v jiných částech organismu. V CNS se informace zpracuje a určí příslušnou reakci na tento podnět. „Povrch kůže můžeme rozdělit do určitých oblastí, tzv. Headových zón. Působením na tyto zóny můžeme nepřímo ovlivnit i některé orgány, které jsou inervovány ze stejného segmentu“ (Jirka, 1990).

Rozsah a charakter změn často bývá rozdílný. Důležitý je druh masáže, způsob provedení masáže, stav klienta a další vnější vlivy

.

Biochemický účinek

Při masáži se vyplavují do tkání určité chemické látky, které dokáží rozšiřovat drobné cévy. Uvolňování histaminu, dopaminu a dalších látek úzce souvisí s činností nervové soustavy, tj. s reflexním účinkem. Lze říci, že přítomnost zmíněných látek je při masáži nesporná.

Mechanický účinek

Masáží se může dosáhnout lepší cirkulace mízy (až osmkrát rychlejší průtok), ale také lepšího a rychlejšího vstřebávání a odplavování škodlivých látek.

Masáží daného svalu lze „odčerpávat“ krevní výron z  kloubu (př. stehno – koleno, lýtko – kotník). Mechanickým způsobem lze také rozvolňovat různé usazeniny a zatvrdliny v tkáních.

Všechny uvedené typy účinků masáže probíhají při masáži zároveň, případně střídavě. 

Vliv masáží na kůži

Kůže je prvním orgánem, na který masáž působí. Při masáži se kůže otepluje a prokrvuje. To vede ke zlepšení sportovního výkonu. Chlad výkon nepříznivě ovlivňuje a podporuje vznik zranění. Z povrchu kůže se odlupují odumřelé buňky pokožky a uvolňuje se vyústění potních žláz. Tím se zlepšuje kožní dýchání a termoregulace. Zlepšení výživy kůže v důsledku prokrvení vede při pravidelném aplikování masáže ke zlepšení stavu kůže. Drážděním nervových zakončení v kůži vznikají impulsy o různé intenzitě, které ovlivňují CNS a celý organismus.

Vliv masáží na podkoží

Mechanickým působení se zrychluje cévní a mízní oběh. Masáží se podporuje odtok přebytečné vody a nežádoucích zplodin z mezibuněčných prostor do cév a odtud pak do vylučovacího sytému. Intenzivní masáží lze ovlivnit odstranění přebytečného tuku z podkoží a zabránit jeho dalšímu ukládání.

Vliv masáží na svaly

Svalům se věnuje největší pozornost především u sportovní masáže. Při masáži ve svalech se rozšiřují krevní vlásečnice, které jsou v klidu částečně uzavřené. Toto rozšíření způsobuje jak mechanické působení, tak i histaminy stejně jako v kůži. Otevřením vlásečnic se zlepšuje výživa svalů a kyslíku. To vede k lepší svalové činnosti a odstranění svalové únavy. Masáž je jistě účinnějsí než vířivka nebo sauna, byť vás od těchto radostí života nechci odrazovat.

Vliv masáží na krevní a mízní oběh

Všechny změny, které při masáži v těle probíhají, se dějí právě prostřednictvím krve a mízy. Účinky masáže na krevní a mízní oběh jsou znatelné především v souvislosti s celkovým vlivem na lidský organismus. U krevního oběhu je ovlivněna hlavně jeho periferní část i centrální, tedy srdce. V oblasti cév jsou změny hlavně na vlásečnicích, které se při masáži otvírají a rozšiřují. To vede k přímé výživě buněk a tkání. Důležité je i mechanické rozpohybování krve a mízy. Tím, že podpoříme odtok krve z periferních částí těla, sníží odpor pro proudění krve, a tím dochází k menšímu namáhání srdce. 

Vliv masáží na nervový systém

Vliv na nervový systém je velmi důležitý. Přijímají se jím informace z vnitřního i vnějšího prostředí a také se rovnou zpracovávají. Při masáži dochází k dráždění receptorů, od kterých se šíří vzruchy dostředivými drahami směrem k mozku. Tam vyvolají reakce, které se projeví jednak změnami v centrálním nervovém systému, tak i změnami činnosti ostatních systémů v organismu. Správné střídání dráždění a útlumu v CNS je hlavním předpokladem pro dobrou činnost organismu. Masáží větších kožních ploch a silnějších svalových skupin se dá působit také na funkci kůry mozkové. Dobrý průběh korových cest se může příznivě projevit i na psychice člověka. Speciálním způsobem se na CNS projevuje únava vyplývající z intenzivní svalové činnosti. Projevuje se útlumem mozkové kůry a poklesem výkonnosti. Hlavní úlohou útlumu je chránit mozkové buňky před poškozením. Tím, že masáží prohlubujeme útlum, urychlujeme zotavení nervových buněk. Mírná masáž snižuje vodivost nervů, zatímco dráždivá vodivost zvyšuje. Velmi silná masáž má někdy až znecitlivující účinek. Dá se říci, že vliv na nervový systém představuje víc celkových změn než lokálních. Výsledné změny záleží hlavně na kvalitě a intenzitě masáže a především na stavu masírovaného. Pokud jde o podněty, je třeba si uvědomit, že jednotlivé masérské hmaty mají svoji osobitost, která se projevuje na receptorech a CNS různě.

Vliv masáží na látkovou přeměnu a vylučování

Tím, že masáž zlepšuje prokrvení, zvyšuje se i množství metabolických pochodů. Bylo prokázáno, že se při masáži zvyšuje metabolismus dusíkatých látek. Se zvýšením rychlosti metabolismu úzce souvisí odplavování a vylučování odpadních látek. Jedná se především o vylučování močí. Množství vylučované moči se po masáži může zvýšit až o 60%. Příčinou je intenzivnější odplavování vody z podkoží i ze svalů a zvýšený průtok krve ledvinami.

Pokud chceme ulevit svému tělu po fyzické nebo psychické stránce, navštivte mě v masážním salonu v Praze na Vinohradech. Z nabízených masáží doporučuji lymfatickou masáž.

Těším se na Vaši návštěvu.
Julie Čechotovská

%d bloggers like this: